Tovar belgilar

Tovar belgilariga oid davlat xizmatlari

Ixtirolar

Ixtirolarga oid davlat xizmatlari

Foydali model

Foydali modellarga oid davlat xizmatlari

EHM va ma'lumotlar bazasi

EHM va ma'lumotlar bazasiga oid davlat xizmatlari

Sanoat namunasi

Sanoat namunasiga oid davlat xizmatlari

Seleksiya yutuqlari

Seleksiya yutuqlariga oid davlat xizmatlari

Integral mikrosxemalar topologiyalari

Integral mikrosxemalar topologiyalariga oid davlat xizmatlari

Tovar kelib chiqgan joy nomi

Tovar kelib chiqgan joy nomiga oid davlat xizmatlari